Tasneem Alshiyyab

"كونوا على مسك الختام.. أفيضوا حباً،كلمة،أو ذكرى..🤍 "